Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Dier & Tuin Andel, gevestigd te Andel, aangegaan.

De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Dier & Tuin Andel. Bijzondere van de voorwaarden van Dier & Tuin Andel afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

Dier & Tuin Andel aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Dier & Tuin Andel onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

Algemene voorwaarden worden slechts door Dier & Tuin Andel aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.  

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Dier & Tuin Andel, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door Dier & Tuin Andel zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Dier & Tuin Andel niet.; 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Dier & Tuin Andel binden hem niet, voor zover ze door Dier & Tuin Andel niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.  

Artikel 5 Overeenkomst

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Dier & Tuin Andel door zijn schriftelijke bevestiging.

Elke met Dier & Tuin Andel aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 
Opdrachtgever zal toestaan dat Dier & Tuin Andel zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Dier & Tuin Andel bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 

Artikel 6 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Dier & Tuin Andel niet. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen 
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.  

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 'Betaling'.  

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Dier & Tuin Andel.  

Artikel 9 Aanbetaling

Dier & Tuin Andel is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. 
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Dier & Tuin Andel de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.  

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Dier & Tuin Andel aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Kosten van retourzending zijn immer voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.  

Artikel 11 Leveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Dier & Tuin Andel schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor eaters&Haarden.nl zijn de goederen te leveren. Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn 
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

 Artikel 12 Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk 
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. Door Dier & Tuin Andel te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dier & Tuin Andel ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Dier & Tuin Andel buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.  

Artikel 14 Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Dier & Tuin Andel reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Dier & Tuin Andel als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Dier & Tuin Andel te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Dier & Tuin Andel zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 15 Reclame

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Dier & Tuin Andel terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Dier & Tuin Andel wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Dier & Tuin Andel dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk 
worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Indien reclame naar het oordeel van Dier & Tuin Andel c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Dier & Tuin Andel aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Dier & Tuin Andel zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Dier & Tuin Andel na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

Voor alle goederen en materialen die Dier & Tuin Andel niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.   

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer Dier & Tuin Andel goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dier & Tuin Andel heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.  

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Dier & Tuin Andel is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
b ] Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c ] Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; 
d ] Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 
e ] Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; 
f ]  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Dier & Tuin Andel is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Dier & Tuin Andel of van hen, die door Dier & Tuin Andel te werk zijn gesteld.

Dier & Tuin Andel zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 

Artikel 19 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Dier & Tuin Andel of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dier & Tuin Andel, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dier & Tuin Andel, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Dier & Tuin Andel overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Dier & Tuin Andel is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 20 Eigendom voorhoud

Zolang Dier & Tuin Andel geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Dier & Tuin Andel.

Dier & Tuin Andel heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Dier & Tuin Andel ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Dier & Tuin Andel eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Dier & Tuin Andel op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 22 Betaling

Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Dier & Tuin Andel is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

Dier & Tuin Andel is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een 
minimum van 75,00 Euro. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor 
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Dier & Tuin Andel zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door Dier & Tuin Andel gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in 
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.  

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen 
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vesting plaats van Dier & Tuin Andel, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.